Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. Interactivated ecommerce bv: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel / Kruispuntbanken onder dossiernummer 58348646
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interactivated ecommerce bv een overeenkomst heeft afgesloten. 
1.3. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 
1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan. 

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Interactivated ecommerce bv zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Interactivated ecommerce bv alleen bindend indien en voor zover deze door Interactivated ecommerce bv uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
2.3. Interactivated ecommerce bv is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten. 

Artikel 3. Verplichtingen Interactivated ecommerce bv

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Interactivated ecommerce bv dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 
3.2. Interactivated ecommerce bv spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Interactivated ecommerce bv zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten. 
3.3. Interactivated ecommerce bv spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. 

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever stelt Interactivated ecommerce bv steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer. 
4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Interactivated ecommerce bv het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe. 
4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Interactivated ecommerce bv, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Interactivated ecommerce bv zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen. 
4.4. Opdrachtgever vrijwaart Interactivated ecommerce bv van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke. 
4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette. 
4.6. Zonder toestemming van Interactivated ecommerce bv is het Opdrachtgever verboden de door Interactivated ecommerce bv verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen. 
4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever. 
4.8. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Interactivated ecommerce bv en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Interactivated ecommerce bv mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren. 
4.9. Het door Opdrachtgever aan Interactivated ecommerce bv geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Interactivated ecommerce bv en Opdrachtgever. 
4.10. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Interactivated ecommerce bv, dat al het door Opdrachtgever aan Interactivated ecommerce bv verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Interactivated ecommerce bv te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht. 

Artikel 5. Offertes

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Interactivated ecommerce bv het recht de prijzen hierover aan te passen. 
5.3. Offertes van Interactivated ecommerce bv zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. 
Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. 

Artikel 6. Prijzen

6.1. Alle prijzen zijn exclusief belasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Interactivated ecommerce bv zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

Artikel 7. Levertijd

7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Interactivated ecommerce bv wordt ontvangen. 
7.2. Door Interactivated ecommerce bv opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
7.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever. 
8.2. Indien Interactivated ecommerce bv, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Interactivated ecommerce bv gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren. 

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1. Onverminderd het overigens in deze overeenkomst bepaalde geeft Leverancier Opdrachtgever onvoorwaardelijk toestemming om de Website te (doen) wijzigen en openbaar te maken in al dan niet gewijzigde vorm. 
9.2. Leverancier draagt reeds thans voor alsdan aan Opdrachtgever over zijn auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten (waaronder het databankrecht) op de Website en onderdelen daarvan, alsmede Documentatie en bijbehorende werkdocumenten, met uitzondering van Programmatuur. Voor zover voor deze overdracht enige nadere handeling vereist is, verbindt Leverancier zich om op eerste afroep niet die handeling te verrichten. Voorts machtigt Leverancier Opdrachtgever onherroepelijk om hem bij deze overdracht te vertegenwoordigen. 
9.3 Bij en met deze overeenkomst verleent Leverancier aan Opdrachtgever een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht op de in de Website opgenomen Programmatuur. Dit gebruiksrecht omvat het gebruik van en de daarbij benodigde verveelvoudigingen door Opdrachtgever op alle door hem gewenste Apparatuur in combinatie met alle door hem gewenste overige Programmatuur. 

9.4 Onder het in het vorige lid genoemde gebruiksrecht valt in ieder geval:

• openbaarmaking aan en verveelvoudiging door derden in het kader van het verrichten van beheer van de Website ten behoeve van Opdrachtgever;

• het maken en controleren van een onbeperkt aantal reservekopieën;

• het op internet openbaar maken van de Website met de daarin opgenomen Programmatuur;

• het aan derden toestemming verlenen de Website te bezoeken en daarbij de Programmatuur uit te voeren en in het kader daarvan te verveelvoudigen.

9.5 Voor zover mogelijk doet Leverancier bij en met deze overeenkomst afstand van zijn rechten ten aanzien van de Website uit hoofde van artikel 25 Aw. Leverancier zal de door hem bij de ontwikkeling van de Website ingeschakelde werknemers of derden bij schriftelijke verklaring afstand laten doen van hun rechten ten aanzien van de Website uit hoofde van artikel 25 Aw.

Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur

10.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Interactivated ecommerce bv zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat. 
10.2. Interactivated ecommerce bv is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. 
10.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. 
10.4. Interactivated ecommerce bv heeft het recht gebruik te maken van open source componenten. 

Artikel 11. Gebruiksrechten

11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Interactivated ecommerce bv Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren. 
11.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
11.3. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen

12.1. Indien is overeengekomen, dat Interactivated ecommerce bv voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 
12.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Interactivated ecommerce bv vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. 
12.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Interactivated ecommerce bv, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. 
12.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Interactivated ecommerce bv tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Interactivated ecommerce bv geen bemiddeling heeft verleend. 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Interactivated ecommerce bv. 
13.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Interactivated ecommerce bv niet nakomt is Interactivated ecommerce bv zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Interactivated ecommerce bv op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. 

Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

14.1. Opdrachtgever dient de door Interactivated ecommerce bv uitgeschreven rekeningen voor via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. 
14.2. Alle door Interactivated ecommerce bv uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. 
14.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 
14.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op  n+vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 
14.5. In bovenstaande gevallen heeft Interactivated ecommerce bv voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Interactivated ecommerce bv vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. 
14.6. In geval van agile projecten dienen betalingen te alle tijden binnen de 14 dagen termijn te worden voldaan. Indien betalingen niet tijdig worden overgemaakt kan het project tijdelijk stop gezet worden tot alle betalingen zijn ontvangen.
14.7. In geval een agile project tijdelijk gestopt moet worden vanwege betaalproblemen zal het project na ontvangst van deze betalingen worden voortgezet op basis van wekelijkse facturatie met een betaaltermijn van 7 dagen. Mits ook hierbij de termijnen niet worden nageleefd kan er uitsluitend nog gewerkt worden op basis van het inkopen van uren op voorhand.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1. Interactivated ecommerce bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie. Interactivated ecommerce bv behoudt zich het recht voor van haar Opdrachtgevers te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en recentelijk voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat. 
15.2. Interactivated ecommerce bv is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen zoals computervirussen. Interactivated ecommerce bv mag daarvoor antivirus software draaien om de schade aan haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht. 
15.3. Interactivated ecommerce bv is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
15.4. Interactivated ecommerce bv is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van een dienst veroorzaakt door derden. 
15.5. De eventuele aansprakelijkheid van Interactivated ecommerce bv is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit. 
15.6. Opdrachtgever vrijwaart Interactivated ecommerce bv voor alle aanspraken op schadevergoedingen die derden mochten doen gelden met betrekking tot schade die is ontstaan door het gebruik van de door Interactivated ecommerce bv geleverde producten en/of diensten. 
15.7. Interactivated ecommerce bv is niet verantwoordelijk voor schade aan een dienst(en) veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Interactivated ecommerce bv werkzaam zijn. 

Artikel 16. Overmacht

16.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Interactivated ecommerce bv door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Interactivated ecommerce bv kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

Artikel 17. Duur en beëindiging

17.1. De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. 
17.2. Alle overeenkomsten voor (web)applicaties of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen. 
17.3. De overeenkomst voor diensten kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 
17.4. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Interactivated ecommerce bv het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Interactivated ecommerce bv op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. 

Artikel 18. Geheimhouding

18.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 
18.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid. 

Artikel 19. Personeel en onderaannemers 

19.1. Opdrachtgever zal werknemers en onderaannemers van Interactivated ecommerce bv die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van, of op afstand in opdracht van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden. 
19.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Interactivated ecommerce bv voortduurt, alsmede twee jaar na afloop daarvan, werknemers of onderaannemers van Interactivated ecommerce bv in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interactivated ecommerce bv. Onder werknemers van Interactivated ecommerce bv worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Interactivated ecommerce bv of van één van de aan Interactivated ecommerce bv gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Interactivated ecommerce bv of van één van de aan Interactivated ecommerce bv gelieerde ondernemingen waren. Bij overtreding van deze clausule wordt een boete berekend van duizend euro per dag zolang de werkzaamheden voortduren.

Artikel 20. Wijzigingen AV

20.1. Interactivated ecommerce bv heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 (veertien) dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan de overeenkomst ontbinden met ingang van de datum dat de wijziging van kracht wordt. 
20.2. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen, stilzwijgend, te hebben aanvaard. 
20.3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. 

Artikel 21. Reclame

21.1. Bij gebreke van verplichtingen van Interactivated ecommerce bv dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Interactivated ecommerce bv. 
21.2. Indien Interactivated ecommerce bv de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed. 
21.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst. 
21.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op. 

Artikel 22. Slotbepalingen

22.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
22.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst. 
22.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. 
22.4. Partiële nietigheid: 
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.

Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact gegevens  

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact op.

Bijlage 1. verwerkersovereenkomst

Indien Interactivated ecommerce bv bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

1.1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
1.2. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan opdrachtgever worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. Interactivated ecommerce bv vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

2.1. Interactivated ecommerce bv verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de overeenkomst in opdracht van opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst , plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
2.2. Interactivated ecommerce bv zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door opdrachtgever is vastgesteld. opdrachtgever zal Interactivated ecommerce bv op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.
2.3. Interactivated ecommerce bv heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Interactivated ecommerce bv neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

Artikel 3. Verplichtingen Interactivated ecommerce bv

3.1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Interactivated ecommerce bv zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.
3.2. Interactivated ecommerce bv zal persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de opdrachtgever aan Interactivated ecommerce bv zullen worden aangeleverd.
3.3. Interactivated ecommerce bv zal opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bijlage.
3.4. De verplichtingen van Interactivated ecommerce bv die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Interactivated ecommerce bv.
3.5. Interactivated ecommerce bv zal opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
3.6. Interactivated ecommerce bv zal opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.


Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

4.1. Interactivated ecommerce bv mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
4.2. Interactivated ecommerce bv zal opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

5.1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
5.2. Interactivated ecommerce bv is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door opdrachtgever aan Interactivated ecommerce bv zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Interactivated ecommerce bv niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij opdrachtgever.
5.3. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

6.1. Opdrachtgever verleent Interactivated ecommerce bv hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.
6.2. Op verzoek van opdrachtgever zal Interactivated ecommerce bv opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient per e-mail, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
6.3. Interactivated ecommerce bv zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen opdrachtgever en Interactivated ecommerce bv zijn overeengekomen. Interactivated ecommerce bv staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

7.1. Interactivated ecommerce bv zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
7.2. Interactivated ecommerce bv staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Interactivated ecommerce bv zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
7.3. Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens ter verwerking aan Interactivated ecommerce bv ter beschikking, indien opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

8.1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidde tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Interactivated ecommerce bv, zich naar beste kunnen inspannen om opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Interactivated ecommerce bv spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
8.2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Interactivated ecommerce bv meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
8.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
a)Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
b)Wat is de (voorgestelde) oplossing;
c)Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
d)Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
e)Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

9.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Interactivated ecommerce bv, zal Interactivated ecommerce bv het verzoek doorsturen aan opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de opdrachtgever hulp benodigd heeft van Interactivated ecommerce bv voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Interactivated ecommerce bv hieraan meewerken en kan Interactivated ecommerce bv hiervoor onverwijld kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

10.1. Op alle persoonsgegevens die Interactivated ecommerce bv van opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Interactivated ecommerce bv zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
10.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

  • Voor zover opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of

  • Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en

  • Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11. Audit

11.1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.
11.2. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat opdrachtgever de bij Interactivated ecommerce bv aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Interactivated ecommerce bv aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Interactivated ecommerce bv. De door opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door opdrachtgever, eens per jaar plaats.
11.3. Interactivated ecommerce bv zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs (behoudens privacygevoelige gegevens van derden), en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
11.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
11.5. De redelijke kosten voor de audit worden door de opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging

12.1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
12.2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
12.3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
12.4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Interactivated ecommerce bv de van opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Contact gegevens  

Mocht u na het lezen van de Bijlage, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Bijlage, neem dan gerust per e-mail contact op.

Contacteer ons
Snel contact met een van onze specialisten
THE NETHERLANDS (HQ)
Leonard Springerlaan 35, 9727 KB
Groningen (Netherlands)
+31 (0)50 711 9940
VAT: NL 852998521B01
Chamber of Commerce: 58348646
SPAIN
Calle Jabea 18, 29631,
Benalmádena Costa (Malaga)

* Vereiste velden